SOFT STARTER

SOFT STARTER

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงของการ start และ stop มอเตอร์ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการป้องกันการทำงานผิดปกติของมอเตอร์รวมอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันอีกด้วย สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน

Soft Starter ของABB มีด้วยกัน 3 รุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับใช้งานทั่วไปจนถึงใช้งานกับระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย

 

Soft Starter มีขนาดตั้งแต่ 3A จนถึง 1,250 A ต่อใช้งานกับพิกัดมอเตอร์สูงสุด 2,160 A สามารถเลือกการใช้งานได้แบบ Normal และ Heavy duty

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ