Contactor

Contactor (คอนแทคเตอร์) คุณภาพสูงมีกระแสสูงสุดถึง 2850A

 

Contactor ใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุดถึง 560 kW (400V) / 900hp (480V)
เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC947-4-1

 

Contactor แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มสินค้าได้แก่ AF Contactor / Motor Starter / Accessories for AF Contactor