OVR QUICKSAFE

OVR Quicksafe

 

แรงดันเกินชั่วขณะมีสาเหตุมาจากหลายปรากฏการณ์ ซึ่งสาเหตุหลักก็คือ ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าทั้งแบบผ่าโดยตรง (Direct Strike) และแบบผ่าโดยอ้อม (Indirect Strike) หรือแม้แต่แรงดันเกินชั่วขณะที่เกิดจากการเปิด-ปิดอุปกรณ์ (Switching) ที่มีองค์ประกอบพวก Inductive หรือ Capacitive จากปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยติดอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (SPD) ที่ตู้ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่และหลักการดังนี้

 

 

  1. เกิดฟ้าผ่าแบบตรงลงบนหัวล่อฟ้า
  2. เกิดแรงดันเกินชั่วขณะที่สายส่งไฟฟ้า
  3. เกิดแรงดันเกินชั่วขณะจากการเปิด-ปิดอุปกรณ์
  4. เกิดฟ้าผ่าแบบอ้อมลงบนพื้นดิน
  5. เกิดแรงดันเกินชั่วขณะที่สายโทรศัพท์

 

 

ในขณะที่เกิดแรงดันเกินชั่วขณะ อุปกรณ์ Surge Protection จะทำหน้าที่ลัดวงจรตัวเองเพื่อให้กระแสเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเองลงสู่กราวน์ แทนที่จะเข้าไปทำลายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน แรงดันคร่อม SPD จะถูกจำกัดไว้เพื่อไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นเมื่อแรงดันเกินชั่วขณะผ่านลงกราวน์ไปแล้ว SPD ก็จะเปิดวงจรตัวเองกลับมาสู่สถานะปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ติดต่อ WNJ Rungroj Electric