โปรโมชั่น

ABB Rewards คือแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยร้านค้าเพียงสะสมยอดซื้อสินค้าแบรนด์เอบีบี ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนดไว้ โดยร้านค้าจะสามารถ
แลกรับของรางวัลต่างๆเมื่อสิ้นสุดแคมเปญตามเงื่อนไขที่กำหนด